Otto Rothschild אוטו רוטשילד: 32.063352, 34.772919