Shloosh 30 נווה צדק – שלוש שלושים

>>, Tel Aviv Street art & Graffiti>Shloosh 30 נווה צדק – שלוש שלושים