Sushi in Tel Aviv

>Sushi in Tel Aviv

Nagisa

Nagisa sushi on 106 Bugrashov st Tel Aviv […]

Sushi Bar Bazel

Location: 20 Ashtori Hafarhi St Tel Aviv Phone:1-700-70-60-71 […]

Dayli shusi

Location: 53 yhuda makabi Tel Aviv Phone:03-5442790 […]

Yakimono

Location: 317 Hayarkon, Hilton hotel Tel Aviv Phone: 03-5202128 [...]